Ga naar de inhoud
Home » Algemene Voorwaarden Training

Algemene Voorwaarden Training

Algemene voorwaarden Groepsles

1. Identiteit van de uitbater

2xEll VOF met maatschappelijke zetel: Rijmenamseweg 122, 2820 Bonheiden België BTW nummer: BE1003.291.685 Email adres: lifestyle@kine2care.be

De organisatie van de groepslessen wordt georganiseerd en beheerd door 2xEll VOF en worden uitgevoerd door 2Care BV met maatschappelijke zetel te Rijmenamseweg 122, 2820 Bonheiden in een onderlinge overeenkomst tussen 2xEll VOF en 2Care BV.

2. Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke participatie van een groepsles aangeboden via 2Care en elke vorm van aankoop van krediet met een supersaas account als “2care lid”. Bij het aanmaken van een account op supersaas wordt aan je gevraagd om te bevestigen dat je kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden en dat je de inhoud ervan aanvaardt. Elke participatie aan een aangeboden les, impliceert dat de algemene voorwaarden worden aanvaard.

3. Opzet van een account via website 2care/supersaas

De gebruikers van het platform supersaas.be worden hierna verder aangeduid als een “2care lid”. Via dit platform biedt 2xEll de mogelijkheid om een groepsles aan te kopen aan de vermelde tarieven. Het systeem werkt met krediet. 1 euro = 1 krediet.

4. Het kredietsysteem

4.1 Het aanmaken van een account

Om deel te nemen aan een (groeps)les, moet je een account aanmaken op supersaas.be door je persoonsgegevens in te vullen. 2xEll behoudt zich het recht voor om je aanmelding al dan niet te aanvaarden. Je aanmelding kan onder meer om volgende redenen geweigerd worden:

  • Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens;
  • Je bent minderjarig;
  • Je betaalt de vergoeding niet of niet volledig;
  • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat je aanmelding niet aanvaard kan worden.

Vanaf het ogenblik dat je aanmelding compleet is, ontvang je een bevestigingsemail met de relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van je account.

Het paswoord en de logingegevens die je ontvangt om toegang te krijgen tot het Platform zijn strikt persoonlijk. Je mag deze niet aan andere personen overdragen, meedelen of verkopen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de confidentialiteit van de inloggegevens.

4.2 Aankoop van krediet

Aangekocht krediet wordt bewaard op je privé-account voor een periode van 1 jaar. Wanneer je portefeuille voldoende krediet bevat, kan je een les inboeken en wordt de les betaald met het krediet. Bij tijdige annulaties door de gebruiker, wordt het krediet automatisch teruggestort. Voor laattijdige annulaties wordt het krediet niet teruggestort. Een laattijdige annulatie betekent minder dan 24 uur op voorhand annuleren. Aangekocht krediet wordt nooit teruggestort in geld.

5. Participatie aan (groeps)les

De beoefenaar van een (groeps)les bij 2xEll wordt verder aangeduid als “de Beoefenaar”.

6. Beperking van aansprakelijkheid

2xEll besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de groepslessen met gediplomeerde kinesitherapeuten en kennis van zaken. Het is de Beoefenaar verplicht om de raad van de kinesitherapeut op te volgen en elke vorm van klacht ogenblikkelijk mee te delen, ten einde dat de kinesitherapeut gepaste richtlijnen kan geven. 2xEll heeft geen relatie met de Beoefenaar in de hoedanigheid van zorgverlener. 2xEll raadt de Beoefenaars aan om medische vragen en/of klachten tijdig voor te leggen aan hun behandelende arts, kinesist of zorgverlener voor een professioneel onderzoek en individuele medische zorgverstrekking.

2xEll draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van de Beoefenaar voor enige schade (inclusief letsels, blessures, werkonbekwaamheid of materiële schade) die door de Beoefenaar zou worden toegebracht aan zichzelf of aan derden door het volgen van de lessen of het uitvoeren van de fysieke handelingen die getoond worden. De Beoefenaar is er zich van bewust dat elke vorm van beweging of sport gepaard gaat met een mogelijk risico op blessures en dat 2xEll hier op geen enkele manier voor aansprakelijk kan worden gesteld. 2xEll gaat via deze Overeenkomst in elk opzicht een middelenverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis.

2xEll behoudt zich het recht voor om elke actie te ondernemen met betrekking tot het aanbieden van groepslessen indien 2xEll meent dat dergelijke actie noodzakelijk of gepast is omdat de Beoefenaar voor andere Beoefenaars in gevaar brengt of de aansprakelijkheid van 2xEll of een derde partij in het gedrang brengt.

7. Persoonsgegevens en privacy

2xEll vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. 2xEll verwerkt in principe geen persoonsgegevens van minderjarigen. Bij het aanmaken van een account moet het “2Care lid” zijn/haar eigen persoonsgegevens opgeven als volwassene, niet de gegevens van minderjarigen. Indien de “2Care lid” toch persoonsgegevens van minderjarigen zou doorgeven

8. Overmacht

In geval van overmacht is 2xEll niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, brand, bedrijfsstoringen, onvoorziene omstandigheden die de beschikbaarheid van de kinesitherapeut in het gedrang brengen, …

9. Annulatie door 2care lid

Annuleringen voor groepslessen worden slechts aanvaard tot 24u op voorhand. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer je je plekje reserveert, zodat er een optimale invulling van de groepsles kan gebeuren. Bij annulatie minder dan 24u op voorhand wordt er geen creditering toegepast.

10. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen, vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze algemene voorwaarden of met betrekking tot supersaas.be kan je contact opnemen met 2xEll via volgend e-mailadres: lifestyle@kine2care.be

11. Overige

  • Als deze algemene voorwaarden worden gewijzigd, dan zal de nieuwe versie gepubliceerd worden en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf de eerstvolgende deelname of bezoek aan je account. Vanaf dat moment bent u geacht kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de nieuwe versie.
  • 2xEll en de Beoefenaar zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar. Deze algemene voorwaarden hebben niet tot gevolg dat er een relatie van ondergeschiktheid of een soortgelijke relatie tussen de partijen zou ontstaan.
  • 2xEll heeft het recht om deze Overeenkomst over te dragen aan derden.
  • Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar is, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen.
  • Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Geschillen worden exclusief gebracht voor de rechtbanken van Mechelen.